Edukacja i rewalidacja w OREW

Zajęcia edukacyjne w OREW

Program zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzony jest w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Wychowankowie, przyjęci do grup edukacyjno-terapeutycznych realizują opracowane przez  Zespoły specjalistów – indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

W Ośrodku prowadzone są następujące odziały edukacyjno – terapeutyczne:

I grupa realizująca pierwszy etap edukacyjny (klasy I-III) realizujących podstawę programową dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

II grupa realizująca drugi etap edukacyjny (klasy IV-VIII) realizujących podstawę programową dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

Rewalidacja w OREW – zajęcia w grupach rewalidacyjno-wychowawczych

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są  w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela terapeutę (oligofrenopadagoga), który   we współpracy z psychologiem i na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym opracowuje Indywidualny Program Zajęć dla każdego wychowanka.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Wymiar i rodzaj zajęć jest uzależniony od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć.   Możliwość uczestnictwa w zajęciach grup rewalidacyjno-wychowawczych kończy się z dniem ukończenia przez dziecko 25 lat.

 • Kontakt

  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

  ul. Św. Brata Alberta 1
  84-300 Lębork Mosty
  tel. 598411889
  e-mail orewlebork@gmail.com