Warunki przyjęcia dzieci do OREW

Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

- orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

- orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;

- pisemna deklaracja przyjęcia dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

- w przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

Decyzję o przyjęciu wychowanka do OREW podejmuje dyrektor. Decyzja ma formę pisemną.

 • Kontakt

  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

  ul. Św. Brata Alberta 1
  84-300 Lębork Mosty
  tel. 598411889
  e-mail orewlebork@gmail.com